Đường đê xuống cấp, mất an toàn do xe quá tải cày nát